ಫೈಬರ್ ಲೇಸರ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲಿಮೇಟಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್